RIS index

De Specificaties RIS Index NL v1  bevat voor een groot deel de vertaling van de Europese Encoding Guide RIS index 2.x .

Deze 1.0 versie van de Specificaties RIS-index NL is het resultaat van gevoerde discussies in de Joint Taskforce RIS-index over de Encoding Guide RIS index 2.x gedurende een lange periode. Inmiddels hebben onderliggende standaarden zich ontwikkeld en tijdens het COMEX project is de editie 3.0 van de RIS index gedefinieerd. De datastructuur van de 3.0 editie is gelijk gebleven aan de 2.x editie en vormt daarmee geen technische hindernis bij de productie. Met betrekking tot de inhoud en functioneel gebruik zijn wel aanpassingen gedaan.
Dit betekent dat spoedig een update van de Specificaties RIS index NL v2 zal worden gepubliceerd.
Zolang de update niet beschikbaar is, geven de volgende documenten voldoende steun om de productie van de RIS-index op te pakken. 

Specificaties RISindex NL v1

2019_12_24_RIS_Index_Encoding_Guide_v3p0 rev.1

Let op
De betekenisloosheid van de ISRS locatie code is nieuw en vraagt extra aandacht. Dit betreft met name over hoe we met het hectometer attribuut uit de RIS-index gaan omgaan.
Het moment (datum-tijd ) van toevoegen van een object aan de RISindex zou volgens de 3.0 editie van de Encoding Guide de hectometer-waarde gaan krijgen van het op dat moment geldende basisnetwerk (NWB-V). Dit heeft tot gevolg dat voor alle in de RIS-index opgenomen objecten hectometer-waarde worden vastgelegd, die gerelateerd zijn aan verschillende edities van het basisnetwerk. Zo krijg je een vreemd beeld (rommeltje) wanneer RIS objecten binnen een vaarweg op positievolgorde gepresenteerd moet worden.
Vooralsnog houden we vast aan de codeer principes die gehanteerd worden in de Specificatie RISindex NL v1.

RIS-index Toelichting

De RIS-index is een register met unieke codes voor locaties van objecten op en langs de vaarwegen. Doel is de ondersteuning van geharmoniseerde River Information Services, te weten:
• ERI (Elektronische rapportage over transport van gevaarlijke goederen, containervervoer, vervoer van personen, enz.). De rapportage bevat begin- en eindpunten, geplande reistijden en informatie over vervoerde goederen, personen en de bemanning);
• NtS (Notices to Skippers). Dit betreft actuele verkeersbeperkingen langs routes of aan de vaarweg gerelateerde objecten;
• VTT (Vessel tracking and tracing). Dit betreft o.m. gestandaardiseerde berichten, die verstuurd zijn via AIS;
• Inland ECDIS, met daarin de IENC als kaartbasis voor de representatie van dynamische informatie, verstrekt via de RIS services ERI, VTT en NtS.

De RIS-index bevat alle locaties die relevant zijn voor RIS en alle relevante gegevens over navigatie en reisplanning op de binnenwateren. Denk aan waterstandstations , knooppunten van vaarwegennetwerk , sluiskolken, bruggen, havens, ligplaatsen en terminals. De RIS-index bevat als unieke sleutels de ISRS-locatiecodes (ISRS: International Ship Reporting Standard), De definities met betekking tot de RIS-index wordt onderhouden door de internationale Joint Task Force voor de RIS-index .

De ISRS-locatiecode van 20 tekens bestaat uit vier blokken:
1. Land- en locatiecode
2. Vaarwegsectiecode
3. Objectreferentiecode
4. Vaarweghectometer

Voorbeeld:
NLGRQ00060J026100293 Waarin:
NL = Nederland (Landcode)
GRQ = Groningen (UN Locatiecode)
00060 = Vaarwegsectiecode ( in NL vaarroute-id uit het NWB-V)
J0261 = Objectreferentiecode ( de “J” betekent is dit voorbeeld dat dit object een netwerk junctie betreft ; hier kan ook een  terminalcode ingevuld zijn  of een identificatie vanuit het bronsysteem )
00293 = Vaarweghectometer ( kilometer 29,3)

De aanvullende gegevens betreffen WGS84 coördinaten, objectfunctie, beperkingen, waterstand gerelateerde informatie , enz.
De Nederlandse handleiding is gebaseerd op de RIS Index Encoding Guide version 2.4  d.d. mei-2019, aangevuld met specifieke eisen voor de situatie in Nederland. Dit houdt in, dat de inhoud van de RISindex gebaseerd is op Nederlandse vaarwegen die voorkomen in het NWB-V.
De RIS-index wordt opgeslagen en beheerd in het European Reference Data Management System (ERDMS) en ook beschikbaar gesteld in EXCEL formaat via vaarweginformatie.nl .

Publicatie datum: 2020-07-16