RIS index

Specificaties RIS Index NL 3.0

Het doel van deze Specificaties RIS Index NL 3.0 is niet de Encoding Guide RIS-index één op één te vertalen, maar te focussen op het maken van een beschrijving van de specifieke wijze van coderen van de RIS-index in Nederland.
De algemene codeer instructies kan gevonden worden in de RIS Index Encoding Guide version 3.0 (final) rev.2. De datastructuur van de RIS-index 3.0 editie is gelijk gebleven aan de 2.x editie echter met betrekking tot de inhoud en functioneel gebruik zijn aanpassingen gedaan. Dit is de reden om ook een nieuwe editie van de Specificaties RIS-index NL op te stellen en te publiceren.
NB Deze Specificaties bevat een hoofdstuk 6 “Open eindjes en discussiepunten”. Advies is om beschreven onderwerpen op te nemen in de werklijst van het RWS Nautisch Data Team.

Specificaties RISindex NL 3 0 NL v1
RIS_Index_Encoding_Guide_v3p0 rev.2

RIS-index Toelichting

De RIS-index is een register met unieke codes voor locaties van objecten op en langs de vaarwegen. Doel is de ondersteuning van geharmoniseerde River Information Services, te weten:
• ERI (Elektronische rapportage over transport van gevaarlijke goederen, containervervoer, vervoer van personen, enz.). De rapportage bevat begin- en eindpunten, geplande reistijden en informatie over vervoerde goederen, personen en de bemanning);
• NtS (Notices to Skippers). Dit betreft actuele verkeersbeperkingen langs routes of aan de vaarweg gerelateerde objecten;
• VTT (Vessel tracking and tracing). Dit betreft o.m. gestandaardiseerde berichten, die verstuurd zijn via AIS;
• Inland ECDIS, met daarin de IENC als kaartbasis voor de representatie van dynamische informatie, verstrekt via de RIS services ERI, VTT en NtS.

De RIS-index bevat alle locaties die relevant zijn voor RIS en alle relevante gegevens over navigatie en reisplanning op de binnenwateren. Denk aan waterstandstations , knooppunten van vaarwegennetwerk , sluiskolken, bruggen, havens, ligplaatsen en terminals. De RIS-index bevat als unieke sleutels de ISRS-locatiecodes (ISRS: International Ship Reporting Standard), De definities met betekking tot de RIS-index wordt onderhouden door de internationale Joint Task Force voor de RIS-index .

De ISRS-locatiecode van 20 tekens bestaat uit vier blokken:
1. Land- en locatiecode
2. Vaarwegsectiecode
3. Objectreferentiecode
4. Vaarweghectometer

Voorbeeld:
NLGRQ00060J026100293 Waarin:
NL = Nederland (Landcode)
GRQ = Groningen (UN Locatiecode)
00060 = Vaarwegsectiecode ( in NL vaarroute-id uit het NWB-V)
J0261 = Objectreferentiecode ( de “J” betekent is dit voorbeeld dat dit object een netwerk junctie betreft ; hier kan ook een  terminalcode ingevuld zijn  of een identificatie vanuit het bronsysteem )
00293 = Vaarweghectometer ( kilometer 29,3)

De aanvullende gegevens betreffen WGS84 coördinaten, objectfunctie, beperkingen, waterstand gerelateerde informatie , enz.
Deze  Nederlandse handleiding is gebaseerd op de RIS Index Encoding Guide version 3.0 (final) rev.2 dd 23-09-2020, aangevuld met specifieke eisen voor de situatie in Nederland. Dit houdt in, dat de inhoud van de RISindex gebaseerd is op Nederlandse vaarwegen die voorkomen in het NWB-V.
De RIS-index wordt opgeslagen en beheerd in het European Reference Data Management System (ERDMS) en ook beschikbaar gesteld in EXCEL formaat via vaarweginformatie.nl .

Publicatie datum: 2021-10-25